Tietosuojaseloste

Tämä on Ora-Mentoring EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.09.2023. Viimeisin muutos 20.09.2023

Rekisterinpitäjä

Ora-Mentoring Oy (3385953-2)

Hausjärvenkatu 35

05820 Hyvinkää

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Sotaniemi

elina.sotaniemi@ora-mentoring.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Nimi, edustettu organisaatio, yhteystiedot, laskutustiedot

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin henkilöstö sekä ulkoistuskumppanit soveltuvin osin

Henkilötietojasi voi käsitellä kulloinkin käyttämämme palvelut, kuten uutiskirjeitä ja markkinointimateriaaleja toimittavat palveluntarjoajat, järjestelmät ja IT-palveluntarjoajat. Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin sisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Edustamansa yhtiö
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • www-osoite
 • IP numero
 • Tiedot aikaisemmista tilauksista
 • Annettu palaute ja lähetetyt viestit
 • Asiakkuuden aikana käydyt keskustelut
 • Asiakkuuden aikana ilmenneet tiedot

Henkilötietojen säilyttämisaika

10 vuotta asiakkuuden päättymisestä lukien

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainostaan organisaation käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi lisäarvopalvelun tuottamiseen.

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi laskutukseen tai perintään liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelun valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.